Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

G.E. Rojas Muñoz h.o.d.n. Rojas Zonwering & Montage
Venneperhof 5
2151 AW Nieuw Vennep
Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341684130000

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten
  van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden
  van G.E. Rojas Muñoz h.o.d.n. Rojas Zonwering & Montage gevestigd te Nieuw
  Vennep, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de
  wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin
  de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
  beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
  overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn
  overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail,
  per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der
  techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan
  worden gesteld.
 5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
  opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming
  met de toepassing ervan.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze
  algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of overeenkomsten van koop
en verkoop kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.
2. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de
gebruiker zijn bevestigd, dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij
een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de
gebruiker bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze
  een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend
  aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het
  recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes,
  prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten
  kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en
  declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
  anders wordt vermeld.
 3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale
  omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden, alsmede op
  leveranties van de daarbij benodigde materialen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
  anders zijn overeengekomen.
 4. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van
  kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk,
  doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend,
  tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen e.d. blijven
  te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
  zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden
  teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden
  vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 6. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte
  bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf
  schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

  • Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
   overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen,
   arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze
   verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data
   een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in
   werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de
   wederpartij in rekening te brengen.
  • Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3
   maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q.
   in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden
   is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de
  gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten
  verrichten.
 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient
  samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te
  stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze
  bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de
  gebruiker, aan hem delegeren.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  • a. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de
   plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient
   c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere
   overheidsvoorschriften;
  • b. de gebruiker tijdig kan beschikken over steigers en randbeveiliging e.d., die door de
   wederpartij ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk
   schriftelijk anders zijn overeengekomen;
  • c. de gebruiker tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en
   goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij
   overlegt hierover tijdig met de gebruiker indien de wederpartij dit nodig acht;
  • d. de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht bij aanvang van de
   levering c.q. aanvang van de werkzaamheden vrij is van overtollige materialen e.d..
   Voorts dient de plaats opgeschoond te zijn, vrij van kalk-, cement-, vuilresten dan wel
   losse gedeelten en zo nodig – tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
   overeengekomen – volledig vlak, waterpas en permanent droog ter beschikking te
   worden gesteld;
  • e. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die
   werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt,
   zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
  • f. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de
   overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt
   gewaarschuwd, indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken
   tijdstip kan verrichten;
  • g. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag
   en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  • h. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde
   energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van
   de wederpartij;
  • i. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de
   gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de
   uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door
   gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen
   aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
  • j. de plaats waar de zaken, de apparatuur, de materialen e.d. van de gebruiker
   opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke
   vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
  • k. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.
 2. 2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen,
  gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de
  werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 3. 3. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming
  c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 4. 4. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels,
  leidingen e.d. in de plaats waar het werk dient te worden verricht.
 5. 5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of
  aan het werk aan te brengen.
 6. 6. Indien niet tijdig aan de voornoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker
  gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de
  wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met
  de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra
  werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijn

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden
  moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij
  partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve
  schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke
  transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment
  van levering.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te
  bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet
  aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de
  verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij
  partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de
  werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de
  wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken en/of de
  materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening
  en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in
  kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te
  verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de
  wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de
  zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn,
  als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te
  voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf
  de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten
  werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk
  en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder
  rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten
  gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q.
  bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te
  voldoen onverlet.
 8. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de
  wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot
  levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. De gebruiker kan niet eerder worden verplicht om met de uitvoering van de
  werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor
  noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen
  (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de
  opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van
  de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker
  gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze
  onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende
  omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te
  vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de
  uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de
  onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft
  alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte
  werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de
  overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor
  rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
  overeengekomen.

Artikel 8: Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de
  wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en
  minderwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:
  • a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  • b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van
   verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  • c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij
  partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de
  gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het
  minderwerk.

Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de
  gebruiker gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk
  afgerond en gebruiksklaar is.
 2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter
  beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en
  de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend.
 3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor
  zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na
  voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft
  gereclameerd bij de gebruiker.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van
  invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het
  gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij
  overeengekomen werk.
 5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen
  geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming
  niet in de weg staan.
 6. De gebruiker is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig
  mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na
  de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt
  beschouwd.
 7. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en
  voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 10: Reclames en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle
  ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden
  en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q.
  begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel
  dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op
  de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging
  hiervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van
  de zaken aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de
  met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 11 van artikel 11 in
  aanmerking genomen.
 4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker
  zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 5. Geen reclames kunnen worden ingediend voor schade welke te wijten is aan een
  onvoldoende vlakke muur. De gebruiker zal het onvoldoende vlak zijn van de muur
  melden aan de wederpartij voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen. De
  wederpartij is verplicht het herstel uit te (laten) voeren of het risico te aanvaarden.
  Evenmin zullen klachten geaccepteerd worden indien deze het gevolg zijn van een niet
  permanent droge muur.
 6. Geen reclames worden geaccepteerd die het gevolg zijn van verkleuringen ontstaan
  door de directe inwerking van warmtebronnen zoals de zon e.d..
 7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 8. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het
  onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor
  rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke
  schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in
  de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico
  van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
 10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of
  gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het
  bepaalde in artikel 11.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en garantie

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden
  verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van
  overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of
  stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn
  personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is
  van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend
  personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de
  aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van
  de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer
  gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor
  zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten,
  onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering
  aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze –
  kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen in kleuren en/of
  kleursamenstellingen in de geleverde zaken.
 6. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik, normale omstandigheden en slechts waartoe
  het werk volgens de opdracht is bestemd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
  zijn overeengekomen.
 7. Indien de gebruiker in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert de
  gebruiker zich ten aanzien van deze materialen, zoals bijvoorbeeld het al dan niet
  verkleuren van zonwerende materialen, op de gegevens die door de fabrikant of de
  leverancier van de materialen aan de gebruiker zijn verstrekt, voor wat betreft de
  gedragingen en eigenschappen van deze materialen. De gebruiker is op grond van
  voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.
 8. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het
  (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

  • a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van
   vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het
   moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te
   staan.
  • b. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van
   1 (één) jaar.
 9. Zo door de gebruiker geleverde zaken en/of apparatuur door de fabrikant van een
  garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 10. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk
  vastgestelde garantietermijnen in acht.
 11. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle
  schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van
  schadevergoedingen indien en voor zover:

  • a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies c.q.
   adviezen van de gebruiker strijdig gebruik, foutief onderhoud en/of ondeskundige
   bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  • b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in
   gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan
   de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  • c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste
   informatie aan de gebruiker heeft verstrekt en de gebruiker de te verrichten
   werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;
  • d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de
   wederpartij werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld reparaties) aan het geleverde heeft
   uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
  • e. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan
   de gebruiker.

Artikel 12: Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen
  uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet
  volledig is betaald:

  • a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter
   grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten
   van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  • b. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake
   van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de
   hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  • c. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden
   betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake
   administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in
   de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende
  omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
  overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met
  een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de
  gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen
  tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling
  is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het
  moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er
  redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
  verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die
  het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt
  dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

   • a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op
    de
    gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op
    verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht
    op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van
    betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
   • b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met
    de consument.

  </ul

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op
  het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende
  betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen
  bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte
  werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter
  zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van
  verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts
  in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake
  gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker
  vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van
  het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een
  eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 14: Pand / warrantage

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde
zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale
beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan
verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als
boedelschuld erkent.

Artikel 16: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij
  gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare
  niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor
  uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het
  geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de
  gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de
  nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te
  bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn
  gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is
  uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot
  aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen
  onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse
  onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van
  deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
  overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of
  andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niettijdige
  nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door
  hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 17: Ontbinding, annulering/ opzegging

  • a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex
   artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke
   bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het
   recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
  • b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met
   de consument.
 1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór
  aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door
  één der partijen.
 2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na
  aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door
  één der partijen.
 3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker
  een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is
  gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te
  vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en de gederfde winst te
  fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q.
  leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te
  brengen.
 4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering
  c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 18: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien
  zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke
  gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het
  rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor
  de gebruiker, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij
  het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de
  bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter
  zake bevoegd is.
 4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker
  aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de
  consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de
  wettelijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een
  wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen
  conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen
  aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de
  wederpartij gevestigd is.